• Pobl. Lle. Pwrpas.

  25 mlynedd yn ôl breuddwydiodd David Lort Phillips, perchennog y wefan hon, am greu canolfan ddysgu i ysbrydoli cenhedlaeth nesaf o unigolion fel Charles Darwin

   

  Heddiw, rydym am adeiladu ar yr etifeddiaeth honno a mynd â hi ymhellach, i ysbrydoli cenhedlaeth nesaf o bobl ifanc, athrawon ac entrepreneuriaid cymdeithasol, i fod yn hyderus wrth ymgymryd â dyfodol ansicr.

   

   

 • Pwy yw Cymbrogi?

  Mae Cymbrogi yn air Celtaidd hynafol sy'n golygu 'Cymdeithion y Galon.' Mae'n ymwneud â chreu lle diogel mewn lle anghyffredin

  lle gallwn arfogi dysgwyr ac arweinwyr â'r sgiliau, y wybodaeth a'r meddyliau sydd eu hangen i ymgymryd â'n dyfodol ar y cyd.

  Liza Lort-Phillips, Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd

  Mae Liza, a anwyd yn Sir Benfro, wedi gweithio ym maes cynaliadwyedd a marchnadoedd sy'n dod i'r amlwg ers dros 20 mlynedd. Dros yr amser hwn mae hi wedi byw a gweithio yn Tsieina, Affrica a De America ac wedi gweithio gyda rhai o frandiau, elusennau a mentrau cymdeithasol mwyaf y byd, llawer ohonynt ar lefel Bwrdd.

   

  Yn ferch i ffermwr, mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn systemau bwyd cynaliadwy. Mae'r amser a dreuliwyd mewn ffermydd a ffatrïoedd ledled y byd wedi dysgu llawer iddi am bwysigrwydd a chydgysylltiad bywoliaethau lleol, dewisiadau defnyddwyr byd-eang a'r angen i newid systemau.

   

  Mae hi hefyd wedi cyd-greu popio i fyny barddoniaeth a gweithdai theatr i bobl ifanc, ac yn gwirfoddoli fel mentor i geiswyr lloches ifanc ar gyfer yr elusen addysgol Rhwydwaith Cymorth Ffoaduriaid (RSN).

   

  Wedi’i hysbrydoli gan nodau Byd-eang y Cenhedloedd Unedig, Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ac awydd i roi ei sgiliau i weithio i’r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr, mae hi wedi ymrwymo i adeiladu calon Cymbrogi ar un o’r safleoedd naturiol mwyaf eiconig yng Nghymru.

   

   

  Mathew Jones, Cyfarwyddwr Dysgu

  Mae Mathew yn Gymro i’r carn, gyda dros ugain mlynedd o brofiad o fewn addysg ac yn angerddoli wneud y gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc. Mae wedi gweithio gyda dros 400 o ysgolion ledled Cymru, gan hyfforddi dros 3200 o Athrawon Cynradd ac Uwchradd.

   

  Graddiodd mewn Seicoleg o Brifysgol Caerdydd, cwblhaodd gwrs Cynradd TAR yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin ym 1998 cyn dod yn athro ysgol gynradd. Gweithiodd yn Ysgol Nantgaredig fel athro dosbarth ac yna'n Ddirprwy cyn dod yn Bennaeth llwyddiannus yn Ysgol Gynradd Blaenau yn 31 oed. Yn 2010 aeth ymlaen i fod yn Uwch Ddarlithydd yn yr Adran Hyfforddi Athrawon Cychwynnol gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant , Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs Israddedig ac yna Cyfarwyddwr Cynorthwyol Hyfforddiant Athrawon yn yr Athrofa yn PCYDDS (Sefydliad Addysg Cymru).

   

  Yn y 10 mlynedd yn y Brifysgol, eisteddodd Mathew ar Gyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol Cymru, gweithiodd gyda Llywodraeth Cymru ar Gwricwlwm i Gymru, Estyn, Cyngor y Gweithle Addysg (CGA) a'r Consortia Addysg. Symudodd i'r Brifysgol Agored yn 2020 i fod yn Diwtor TAR Cynradd Cymru.

   

  Ymunodd Mathew â Cymbrogi oherwydd ei fod yn rhannu crêd o galluogi cenedlaethau'r dyfodol i gynnal a meithrin byd teg, cynaliadwy a gymdeithasol blaengar - yng Nghymru a thu hwnt. Un sy'n rhoi lles wrth ei wraidd. Mae'n angerddol am feithrin lles a chreadigrwydd yr holl bobl ifanc mewn byd sy'n newid yn gyflym ac yn heriol.

   

  Pan nad yw’n brysur yn adeiladu dyfodol gwell, mae hefyd yn ŵr, tad, cerddor, arlunydd ac yn gefnogwr selog o Metallica, Pêl-droed Cymru a Clwb Pêl-droed Lerpwl!

   

   

   

 • Sut wnaethon ni gyrraedd Gwersyll Sylfaen

  Fe wnaethon ni siarad a gwrando ar athrawon, rhieni ac arbenigwyr addysg...

  Dechreuon ni gyda rhagdybiaeth syml.

   

  • Mae heriau'r byd yn nwylo cenedlaethau'r dyfodol o ddysgwyr ifanc - a'u hathrawon
  • Mae angen mynediad at ffordd wahanol o ddysgu arnyn nhw os ydyn ni am gyflawni'r heriau hynny
  • Mae yna ddatgysylltiad sylweddol rhwng yr hyn a ddysgir yn yr ysgol a'r hyn y bydd ei angen ar gyflogwyr a chymdeithas y dyfodol i adeiladu dyfodol cynaliadwy

  Hoffem helpu i uno'r dotiau.

   Fe wnaethon ni brofi ein syniadau ar athrawon ac arbenigwyr a gwnaethon ni ddysgu bod...

   • Mae athrawon yn gor-weithio ac heb ddigon o adnoddau ac mae angen help arnyn nhw
   • Maent eisiau mwy o fynediad at gyfleoedd dysgu wrth y byd busnes
   • Mae plant ac athrawon yn parhau i fod wedi'u datgysylltu oddi wrth natur a'i bwer i drawsnewid y profiad dysgu, iechyd meddwl a lles

   Gwnaethom gynnal ymchwil gydag ysgolion a chytunwyd bod...

   • Mae ar blant angen gwybodaeth sy'n wynebu'r dyfodol, hyfforddiant mewn creadigrwydd, a sgiliau mewn empathi, cydweithredu a gwytnwch. Felly hefyd athrawon.
   • Maent hefyd angen cysylltiad cadarnhaol â natur, ac ymdeimlad cryfach o les - corfforol a meddyliol. Felly hefyd athrawon.
   • Mae lle i gefnogaeth i helpu'r newid i ddigwydd ar y cyflymder sydd ei angen i wneud gwahaniaeth
   All Posts
   ×